FULDBRUGSPRØVEREGLER

PDF Version tryk her

REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK
(Fuldbrugsprøvereglerne)

I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. FULDBRUGSPRØVENS FORMÅL
Prøven er for den veldresserede, alsidige og nervefaste stående jagthund, der på baggrund af to da-ges afprøvning inden for jagtområderne SKOVARBEJDE, VANDARBEJDE og MARKARBEJDE har mulighed for at dokumentere sit værd som alsidig stående jagthund. En præmiering på fuld-brugsprøve dokumenterer, at hunden har de fornødne evner og har modtaget den fornødne dressur til at være en stabil og effektiv hjælper i forbindelse med praktisk jagtudøvelse, hvilket kan medvir-ke til at vejlede specialklubberne i deres avlsarbejde.

Prøven, der afholdes over to dage, tilrettelægges således, at den i videst muligt omfang viser en vel-dresseret, alsidig stående jagthunds praktiske færdigheder.

2. PRØVERNES AFHOLDELSE
Prøverne afholdes af Dansk Jagthunde Udvalg (DJU). Prøverne administreres af et af DJU nedsat underudvalg, Fuldbrugsprøveudvalget (FUV). Prøverne, hvorpå der fældes vildt, afholdes under hensyntagen til gældende Lov om jagt og vildtforvaltning.

3. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER
Fuldbrugsprøvereglerne er underlagt Fælles Markprøveregler (FMR), medmindre Fuldbrugsprøve-reglerne angiver et andet bedømmelsesgrundlag.

DJU administrerer og fortolker Fuldbrugsprøvereglerne. FUV udarbejder og fremsender eventuel ajourføring/justering af reglerne - som beskrevet i kommissorium for FUV - til godkendelse i DJU.

FUV inviterer prøveledere og dommere. Også udenlandske dommere skal være godkendt af Dansk Kennel Klub (DKK).

Hundeførerne har pligt til at møde begge dage. Ved udeblivelse indberettes hundeføreren af prøve-lederen til FUV, som træffer afgørelse, om sagen bør indberettes til DJU i henhold til FMR.

Prøvelederen leverer apporteringsemnerne. Der benyttes veloptøet jagtbart/regulérbart fuglevildt og/eller tamduer samt veloptøede ræve op til 7 kg af god kvalitet.

4. ADGANG TIL PRØVERNE
Adgang til prøverne har alle stambogsførte stående jagthunde, som opfylder følgende adgangskrav:

Har opnået 1. præmie i åben- eller brugsklasse på anerkendt dansk markprøve
Har opnået 1. præmie i 400 meter remarbejde på 3 timer gammelt spor på anerkendt dansk schweissprøve i henhold til DKK’s Schweisshundeudvalgs Schweissprøveregler.

Såfremt hunden tilmeldes til afprøvning i rapportering, er det et adgangskrav, at hunden på den samme schweissprøve, hvor den opnåede 1. præmie i remarbejde, også har opnået 1. præmie i rap-portering. Føreren skal på tilmeldingsblanketten forinden prøven oplyse hvilken rapporteringsform, hunden skal afprøves i.

FUV kan, hvis det er nødvendigt, begrænse antallet af deltagende hunde på en prøve. I så fald vil lodtrækning finde sted mellem alle hunde, som er tilmeldt rettidigt.
Deltagelse på fuldbrugsprøve kræver medlemskab af en af organisationerne: Danmarks Jægerfor-bund, Dansk Kennel Klub eller en specialklub under Fællesrepræsentationen for Stående Jagthunde i Danmark. For udenlandske førere kræves medlemskab af en af ovenstående organisationer eller tilsvarende national organisation.

Udenlandske hunde kan deltage under forudsætning af, at de opfylder tilsvarende nationale ad-gangsbetingelser.

5. TILMELDING
Tilmelding sker på DJU’s tilmeldingsblanket. Tilmeldingen skal følges af det fastsatte tilmeldings-gebyr.

Hundens stambogscertifikat, ejerforholdsattest og vaccinationsattest skal medbringes på prøvedagen som dokumentation for hundens startberettigelse.

Er en prøve overtegnet, forbeholder FUV sig ret til at fordele de overskydende hunde ud på andre prøver under hensyntagen til det maximale antal deltagere, der kan være på de respektive prøver. Fordelingen sker ved lodtrækning. En hundefører kan afslå at deltage på en således anvist prøve. I så fald tilbagebetales tilmeldingsgebyret.

6. DIVERSE BESTEMMELSER
En hund, der har haft selvstændig, jagtbar stand for jagtbart vildt, kan præmieres. Dog skal der for at opnå 1 pr. præsteres en jagtbar situation for agerhøne, fasan eller skovsneppe.

Alt fældet/udlagt/udkastet vildt skal findes/apporteres. Der skal lægges vægt på, at hundens apport-søg er korrekt, dvs. at den søger for at finde vildtet. En hund, der ikke bringer alle apportemner, kan ikke præmieres. Bemærkning om manglende apportering/apporteringer skal påføres hundens prøve-bevis.

En hund, der ikke har vist rejsning af fasan, agerhøne eller skovsneppe, kan ikke opnå 1. præmie. Be-mærkning om manglende rejsning af fasan, agerhøne eller skovsneppe skal påføres hundens prøvebevis.

En hund, der nægter at gå i vand, kan ikke præmieres. Bemærkning herom skal påføres hundens prø-vebevis.

Dommeren skal inden udkast eller udlægning af apportemner sikre, at disse ikke er beskadiget, lige-som det hjembragte vildt nøje skal kontrolleres efter hver apportering. (Denne kontrol foretages principielt ikke ved II.A.1. Ræveslæb).

7. AFPRØVNINGEN OMFATTER TRE HOVEDOMRÅDER:

SKOVARBEJDE (afsnit II, A)
VANDARBEJDE (afsnit II, B)
MARKARBEJDE (afsnit II, C)

De tre hovedområder er opdelt i forskellige fag, som bedømmes hver for sig.

8. KARAKTER- OG POINTSYSTEM
Hvert fag på fuldbrugsprøven er tildelt et fagtal (1 - 5). Dette fagtal, som er en konstant faktor, er udtryk for den vægtning/værdi, de enkelte fag tillægges. Fagtallet multipliceres med den opnåede karakter, hvorved det samlede antal point i det pågældende fag fremkommer.
Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld jagtlig værdi.

Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven tilfredsstillende.

Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven tilfredsstillende.

Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så mange ele-menter fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig værdi.

Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes krav. Hundens arbejde er uden jagtlig værdi.

Streg (-) gives i tilfælde, hvor hunden ikke bliver eller ikke har haft mulighed for at blive afprøvet i et fag. Dette vil kun være tilfældet i fagene MARKARBEJDE og RAPPORTERING, eller hvis hunden på grund af en skade må trækkes fra videre afprøvning. Der skal anføres en bemærkning herom på prøvebeviset.

9. BEDØMMELSE
Det skal understreges, at fuldbrugsprøven ikke er en konkurrence men en jagtprøve, hvor der ved bedømmelsen i de enkelte fag skal lægges afgørende vægt på den jagtlige relevans af hundens ar-bejde.

II. OMRÅDER OG FAG
A. SKOVARBEJDE

A.1. RÆVESLÆB
Stk. 1. Prøven afvikles i skov eller skovlignende område, således at hunden skal arbejde selvstændigt uden støtte fra sin fører.
Stk. 2. Frosne, men veloptøede ræve kan anvendes. Det bør tilstræbes, at der anvendes ræve af god kvali-tet og nogenlunde ens størrelse, helst ikke over syv kg.
Stk. 3. Slæbet har en længde på 300 m med knæk ved ca. 100 m og 200 m. Afstanden mellem slæbene skal være mindst 60 m.
Stk. 4. Føreren må følge sin hund evt. i line ca. 10 m ”bort fra startstedet (”anskudsstedet)”. Hunden skal herefter selv udrede slæbet og bringe ræven uden indgriben fra førerens side. Dog er det tilladt føreren med ”begrænset” brug af armbevægelser at tilkendegive sin position over for hunden, når den er synlig for føreren på vej tilbage med ræven.
Stk. 5. Såfremt hunden får tab og selv vender tilbage eller må kaldes ind til føreren, sættes den på sporet igen, men mister herved ét point. Såfremt dette gentager sig, sættes hunden på ny på sporet, og der trækkes i alt to karakterer. Klarer den ikke slæbet tredje gang, afbrydes arbejdet, og hunden har mistet muligheden for at blive opnå point (bestå prøven). At hunden på vej tilbage med ræven skifter greb på denne, har ingen indflydelse på præmiegraden, blot det sker, uden at føreren griber ind.
Stk. 6. Inden afprøvningen starter, skal dommeren tydeligt udpege start-/afleveringsområdet for hundeføreren. Det er også indenfor dette område at ræven skal afleveres til førers hånd. Det er føreren, der afgør, om hunden skal aflevere siddende eller stående indenfor start-/afleveringsområdet. Lægger hunden ræven ved førers fødder så denne skal række ud efter den, skal der trækkes point. Lægger hunden ræven indenfor det udpegede startområde, men så fører skal flytte sig for at nå den, gives karakteren 3, 2 eller 1. Hvis hunden ikke henter ræven, forlader ræven, eller smider den udenfor startområdet gives karakteren 0. Har hunden gået 300 meter på sporet ud til ræven, apporteret denne og bragt den hele vejen tilbage indenfor start-/ afleverings-området, men ikke afleverer til føreres hånd, har det arbejde som hunden har vist alligevel en jagtlig værdi og det skal den have en karakter for).
Bemærkninger til faget ræveslæb
Stk. 1. Slæbet lægges af én person, men det fremmer prøvens afvikling, at der er to slæblæggere til disposition.
Stk. 2. Dommeren og slæblæggeren skal aftale en intern kommunikation, fx ved hjælp af walkie-talkie eller mobiltelefon.
Stk. 3. Når slæblæggeren har aflagt ræven, fortsætter han ligeud mindst 15 m og skjuler sig. Slæblæggeren skal fra sit skjul kunne se hunden, når den er ved ræven og han skal omgående rapportere til dommeren, hvis hunden har været ved ræven og derefter forlader denne. I dette tilfælde afbrydes hundens afprøvning. Det skal understreges, at det ikke er hundens evner på spor, der skal bedømmes. Det er en apportering over lang afstand, hvor hunden støtter sig til det stærkt færtgivende slæb. Støder hunden vildt på sin vej frem til ræven, er det acceptabelt, hvis den kort forfølger dette, men den skal selvstændigt vende tilbage uden førers indgriben og fuldføre opgaven. Der må gerne bruges halsbånd på ræveslæbet.

A.2. SKOVSØG
Et nogenlunde overskueligt skovareal skal afsøges, Hunden skal vise en grundig afsøgning af area-let i god kontakt med sin fører.
Der skydes ikke under dette fag.

Vejledning til faget skovsøg:
Det er vigtigt, at hunden afpasser sit søg efter vind og terrænforhold. Søget skal være energisk og foregå i god kontakt til føreren. Såvel et småt og uinspireret søg som et stort og ubehersket søg, hvor føreren har svært ved at holde hunden på det anviste terræn, er uønsket.

Overdreven råben/brug af fløjte medfører træk i karakteren efter dommerens skøn.

A.3. FRI VED FOD (pürsch)
Føreren går med hunden ukoblet ad en ca. 100 m lang forud afmærket rute, som skal indeholde tre knæk, og som kan følge en naturlig veksel i terrænet. Hunden skal under hele turen følge sin fører kun svagt støttet af denne og på en sådan måde, at det ikke generer pürschen.

Vejledning til faget fri ved fod (pürsch):
Om hunden går ved siden af eller bagved føreren er ligegyldigt, men det skal være føreren, der be-stemmer farten.

A.4. AFLÆGNING
Øvelsen gennemføres i direkte fortsættelse af faget A.3. FRI VED FOD (pürsch), såfremt terrænfor-holdene tillader det.

Føreren aflægger hunden og fjerner sig ca. 100 m fra denne. Ruten skal tilrettelægges således, at fø-reren ikke er synlig for hunden. Hunden skal forholde sig rolig og tavs. Tidtagning startes, når føre-ren er 100 m fra hunden. Den samlede aflægningstid er 5 minutter. Dommeren skal blive hos hunden for at overvåge den.

Hjælperen, som følger med føreren, skal, når hunden har været aflagt i 2 min., afgive et skud ved siden af føreren. Efter yderligere tre minutters forløb må hunden fløjtes eller kaldes ind. Når den kommer frem til sin fører, skal den uopfordret eller svagt støttet sætte sig ved dennes side.

Vejledning til faget aflægning:
Ved aflægning forstås her, at hunden enten ligger, sidder eller står op.

For at opnå karakteren 4 skal hunden aflægges ved tegn, evt. støttet af en hviskende kommando. Det er desuden et krav for topkarakter, at hunden bliver på stedet, hvor den er aflagt. Det er uden betydning, om den skifter position (fra liggende/siddende til siddende/liggende eller stående), blot den bliver på det anviste sted.

Der trækkes 1 grad i karakteren, hvis den kryber kort eller piber svagt. Hvis den højlydt halser eller hyler, gives karakteren 0. Hvis den inden skudafgivelsen løber frem til føreren, gives karakteren 0. Hvis den løber frem til føreren efter skudafgivelsen, trækkes 2 grader i karakteren.

A.5. RO PÅ POST
Føreren står med hunden ukoblet ca. 25 m. fra en tykning. Tykningen skal være af en sådan karak-ter, at udkasteren ikke umiddelbart er synlig for hunden. Hunden aflægges (se definition under Vej-ledning til aflægning) herefter uden berøring ca. 1 m. fra førerens side. På klarmelding kastes der synligt for hunden 3 stykker jagtbart/regulerbart fuglevildt eller tamduer i en tykning. Hver gang der kastes, afgives der et skud af dommeren eller af en hjælper i dommerens umiddelbare nærhed. Skuddene skal afgives i retning af det udkastede fuglevildt. Hunden skal, indtil den får ordre til ap-portering, forholde sig tavs og rolig.

Vejledning til faget ro på post:
Under udkast og indtil apportordre gives, må hunden ikke berøres. Hvis hunden er urolig, halser, pi-ber højlydt, eller hvis der kommanderes med den, trækkes der karakter efter dommerens vurdering.

Hvis hunden knaldapporterer, gives karakteren 0 i dette fag, uden at det dog påvirker karaktergiv-ningen i næste fag.

A.6. APPORTERING
Efter ca. 1 minut skal hunden under mindst mulig indgriben fra førerens side apportere de under punkt 5 nævnte tre stykker fuglevildt, som hunden siddende skal aflevere til førerens hånd.

Her bedømmes hundens markeringsevne, apporteringsglæde, effektivitet, vildtbehandling og diri-gérbarhed.

Vejledning til faget apportering:
Rækkefølgen, i hvilken apportering af de tre emner finder sted, er uden betydning for karaktergiv-ningen. Ved overdreven råben og brug af fløjte trækkes der i karakteren efter dommerens skøn. Mi-ster en hund effektiviteten under afprøvningen, kan dommeren afbryde denne.

A.7. REMARBEJDE (Schweiss)
Udredning af sporet foregår som remarbejde på et 400 m langt mindst 3 timer gammelt blodspor. Efter fejlfri gennemgang gives karakteren 4, efter første tilbagekald karakteren 3, efter andet tilba-gekald karakteren 2. Klares remarbejdet ikke efter andet tilbagekald, mister hunden muligheden for at blive præmieret.

A.8. RAPPORTERING
Har en hund forinden på samme fuldbrugsprøve bestået remarbejde med karaktererne 4, 3 eller 2, kan den afprøves i rapportering på et 200 m langt spor, lagt i forlængelse af schweisssporet.

Alle rapporteringsformer ligestilles ved karaktergivningen.

Vejledning til faget rapportering:
Fagene remarbejde og rapportering dømmes i henhold til DKK’s Schweisshundeudvalgs Schweiss-prøveregler for 400 meter/3 timers prøven.
Karakterer:
Ved en fejlfri rapportering gives karakteren 4.
Hvis rapportering først lykkes efter en omstart, gives karakteren 3.
Hvis rapporteringen lykkes efter anden omstart, gives karakteren 2.
Lykkes rapportering ikke efter to omstarter, gives karakteren 0.

I de tilfælde, hvor en rapportering ikke gennemføres, og da hunden skal finde dyret for at opnå præ-miering i remarbejde, sættes hunden på rapporteringsdelen af sporet (200 m) og skal herefter i rem udrede dette. I dette tilfælde anvendes bedømmelsesreglerne fra A.7. Remarbejde.

B. VANDARBEJDE
Vandarbejdet skal tilrettelægges således, at hunden fra startstedet skal svømme over dybt, åbent vand for at gennemføre apportering af to skjult udlagte ænder. En tredje and udlægges 50 – 70 m fra startstedet. Dommeren skal sikre, at afstanden til sidstnævnte and er som angivet.

Hunden skal svømmende og selvstændigt afsøge et nærmere angivet stykke rør/siv og apportere de to heri skjult udlagte ænder. Det udpeges ikke præcist for hundeføreren, hvor de to ænder er udlagt.

Endvidere skal hunden dirigeres over åbent vand og apportere den tredje and, der er udlagt 50 – 70 m fra startstedet. Det udpeges for føreren, hvor denne and er udlagt.

Det er underordnet, i hvilken rækkefølge opgaven løses og ænderne apporteres.

B.1. EFFEKTIVITET
Hunden skal villigt udføre opgaven og ved bevidst søg vise, at den arbejder for at finde og apportere ænderne.

Vejledning til faget effektivitet (se også faget B.4. LYDIGHED og DIRIGERBARHED):
Såfremt en hund (der svømmende) under apportering støttes med et stenkast, trækkes en karakter. Kaster føreren sten to gange, gives karakteren 0.

B.2. VANDPASSION
Under dette fag bedømmes hundens villighed til at gå i vandet samt dens svømmeegenskaber. Hun-den skal villigt gå i vand på førerens kommando og svømme ud. Om hunden springer eller går i vandet, er karaktergivningen uvedkommende.

Vejledning til faget vandpassion:
Hvis hunden løber ud til ænderne langs vandhullets/søens kant, hvis den skal animeres kraftigt til at gå i vandet eller vender om på vej over det åbne vand og vender tilbage til startstedet, sker der fra-drag i karakteren efter dommerens vurdering. Gennemføres alle apporteringer af de udlagte ænder, uden at hunden har svømmet over åbent vand, gives karakteren 0. Skal der kastes sten for at få hun-den til at gå i vandet, gives karakteren 0.

B.3. APPORTERING
Hunden skal, når den har markeret et udlagt emnes fært, spontant apportere dette, medmindre det af dommeren vurderes, at føreren bevidst forhindrer dette for at gennemføre dirigering af hunden ud til den and, der er udlagt 50-70 m fra startstedet.

Når hunden er på vej ind med and nummer to, kastes en and synligt for hunden i vandkanten samti-dig med, at der afgives et skud. Hunden må ikke bytte and og skal aflevere korrekt, inden den kaste-de and apporteres. (Lægger hunden vejen over land med and nummer to, kan dommeren vælge at kaste anden synligt for hunden på land). Herefter sendes hunden ud efter den sidste and.

Hunden skal siddende aflevere til førerens hånd.

Vejledning til faget apportering:
Bytter hunden and i forbindelse med udkastningen, fratrækkes en karakter.

B.4. LYDIGHED OG DIRIGERBARHED
Karakter gives ud fra en samlet vurdering af hundens lydighed og dirigérbarhed.

Vejledning til faget lydighed og dirigerbarhed (se også faget B.1. EFFEKTIVITET):
Såfremt en hund (der svømmende) under apportering støttes med et stenkast, trækkes en karakter. Kaster føreren sten to gange, gives karakteren 0.

C. MARKARBEJDE
Generel vejledning til MARKARBEJDE:
Hvor intet andet er anført, gælder bestemmelserne i FMR. Markarbejdet dømmes principielt som i en brugsklasse med de neden for nævnte to undtagelser:

En hund kan ikke udelukkes fra videre afprøvning, hvis den preller fuglevildt, forfølger hårvildt, går foran stående makker eller knaldapporterer.
En hund skal udelukkes fra videre afprøvning, hvis den mister effektiviteten.

Dommeren skal være opmærksom på, at det er af afgørende betydning for hundens resultat på prø-ven, at den får mulighed for at vise selvstændig stand og rejsning.

Det understreges, at der i forbindelse med jagtbare situationer gives særskilte karakterer i fagene STAND, REJSNING, RO I OPFLUGT OG SKUD samt APPORTERING.

Såfremt hunden knaldapporterer, påvirker dette faget RO I OPFLUGT OG SKUD og evt. faget LY-DIGHED OG LETFØRLIGHED. Under forudsætning af at fuglen bringes korrekt, kan der således opnås maksimum karakter for selve apporteringen.

Bedømmelsen sker på følgende grundlag:

C.1. EFFEKTIVITET
Bedømmelsen af hundens effektivitet er en samlet vurdering, hvori bl.a. indgår hundens sikkerhed i og evne til at finde jagtbart vildt til jægeren, herunder særligt at sætte agerhøne, fasan og skovsnep-pe samt følge op på løbende agerhøne, fasan eller skovsneppe enten før eller efter stand. I bedøm-melsen indgår endvidere bl.a. stødninger af særligt agerhøne, fasan og skovsneppe, gentagne stand uden påvisning af vildt samt forbigåelse af agerhøne, fasan og skovsneppe.

På vildtrige terræner skal dommeren være opmærksom på, at hunden, når den har mærket og træk-ker på en bestemt fugl, kan forbigå fugle, som den ikke har mulighed for at udnytte og derfor ikke skal lastes for.

C.2. SØG, FART OG STIL
Bedømmelse skal foregå ud fra de enkelte racers særkende.

C.3. RESPEKT
Al respekt for vildt og husdyr uden tilknytning til en godkendt jagtbar situation er karaktergivende.

Vejledning til faget respekt:
Den spontane respekt vægtes karaktermæssigt højere end respekt forlangt af føreren ved dennes brug af fløjte, kommandoer el. tilsvarende.

Det er uden betydning for karaktergivningen, om hunden, når den respekterer, står, sidder eller lig-ger.

C.4. STAND
En stand er kun karaktergivende, hvis den er for jagtbart vildt.

Vejledning til faget stand:
Følgende skal præciseres: En hund har stand, skytterne er på plads, således at fugl kan fældes. Fug-len letter, uden at hunden har vist rejsning. I dette tilfælde skal fuglen/fuglene fældes og apporteres. Dommeren afgør om situationen er jagtbar og dermed karaktergivende.

C.5. REJSNING
Hunden skal på ordre villigt, selvstændigt og præcist rejse jagtbart vildt.

C.6. RO I OPFLUGT / BORTLØB OG SKUD
I opflugt/bortløb og skud skal hunden forholde sig rolig. Evt. uro og knaldapportering straffes ved karaktergivningen efter dommerens vurdering.

Kun fasan, agerhøns eller skovsneppe må fældes. Ved andet jagtbart vildt afgives et skud i luften.

C.7. APPORTERING
Apportering må først finde sted efter dommerens tilladelse. Hunden skal sikkert og hurtigt finde fældet vildt og bringe det til føreren.

Vejledning til faget apportering:
Apportering af jagtbart vildt/skadet vildt, som ikke vil lette/springe, bedømmes positivt.

Hunden skal siddende aflevere til førerens hånd.

C.8. SEKUNDERING
Enhver sekundering, spontan eller med støtte, er karaktergivende.

Vejledning til faget sekundering:
Den spontane sekundering vægtes karaktermæssigt højere end sekundering med støtte.

Dommeren bør ligeledes være opmærksom på, at en hund for at vise sekundering, skal afprøves sammen med en hund, der formår at vise en korrekt stand.

Det er uden betydning for karaktergivningen, om hunden, når den sekunderer, står "stramt", blot står eller om den sidder eller ligger ned.

I faget kan der kun opnås karakter, såfremt situationen opstår i forbindelse med selve markarbejdet og ikke ved skabte situationer.
C.9. LYDIGHED OG LETFØRLIGHED
Karakter tildeles ud fra en samlet vurdering af hundens lydighed og letførlighed i marken. Hunden skal holde god kontakt til føreren, være opmærksom på dennes tegn eller signaler og adlyde disse.

Vejledning til faget lydighed og letførlighed:
Der lægges vægt på, at hunden føres uden vedholdende, højlydte kommandoer eller fløjtesignaler.

Der sker fradrag i karakteren, hvis hunden forsætligt går jagtbart vildt op.

III. PRÆMIERING
1. PRÆMIERINGSGRUNDLAG:

IV. IKRAFTTRÆDEN

Disse REGLER FOR AFHOLDELSE AF FULDBRUGSPRØVER I DANMARK afløser de pr. 1. september 2005 gældende regler og træder i kraft den 22. maj 2017.

V. FULDBRUGSPRØVEMESTERSKABET (FUME)
Formålet er i indbyrdes konkurrence at finde den bedste alsidige stående jagthund.
1. Regelsættet
Der dømmes efter Fuldbrugsprøvereglerne. Der sker dog ikke afprøvning i rapportering.
På FUME tildeles kun vinderplaceringer efter samme principper som i FMR § 11, stk. 3.
2. Deltagerantallet
Deltagerantallet er begrænset til max. 16 hunde, der har opnået 1. præmie på årets fuldbrugsprøver.
For at prøven gennemføres, skal der dog stille mindst 8 hunde til start.

3. Udtagelse
Udtagelse til FUME sker på årets fuldbrugsprøver efter følgende retningslinjer:

  • For hver 6 hunde, der deltager på en given fuldbrugsprøve, gives ret til 1 deltager udvalgt efter højeste pointtal
  •  For at nå 16 hunde, udtages yderligere hunde med de højeste pointtal fra samtlige prøver
  • Såfremt en deltager har kvalificeret sig til FUME, men ikke ønsker at deltage, udtages den deltager, der fra samtlige prøver har opnået det næsthøjeste pointtal
  • I tilfælde af pointlighed har yngste hund forret. Hvis hundene er lige gamle, udtages den hund med flest markpoint. Derefter lodtrækning

4. Placering ved FUME

Deltagerne placeres i henhold til opnåede point. Afhængig af antal deltagende hunde kan der placeres vindere efter samme principper som nævnt i FMR § 11, stk. 3.

5. Tilmelding til FUME
Tilmelding gives til prøvelederen på den fuldbrugsprøve, hvor hunden kvalificerer sig, jfr. ovenstående, umiddelbart efter prøvens afslutning. FUV vil derefter udtage deltagerne til FUME, jf. pkt. 3. Udtagelse.

6. Gebyr:
FUV fastsætter tilmeldingsgebyret for FUME. Gebyret skal være indbetalt til prøvelederen, inden hunden kan starte.

DOMMER­VEJLEDNING

Vi vil gerne tilstræbe at fuldbrugsprøverne rundt om i landet bliver dømt så ensartet og jagtlig korrekt som muligt. Vi forventer derfor, at du som dommer vil læse dette igennem, inden du skal dømme næste gang.

En fuldbrugsprøve er en JAGTPRØVE og det er derfor vigtig at der hele tiden lægges vægt på helhedsindtrykket. Fordi en hund på et tidspunkt fejler, eller laver noget som ikke er helt korrekt, kan den godt på et senere tidspunkt forbedre sin præstation. På en fuldbrugsprøve ser vi den gode all round hund som præsterer jævnt godt i alle discipliner. Den største fejl en hund kan begå på en fuldbrugsprøve er, at miste sin effektivitet. Gør den det, afsluttes afprøvningen i den disciplin den er ude i, men den fortsætter til de næste discipliner.

Vi bruger hele karakterskalaen 0 til 4. I reglerne er det godt beskrevet hvad hver karakter står for:

Karakteren 4 gives for den præstation, der helt lever op til reglernes krav. Arbejdet har fuld jagtlig værdi.
Karakteren 3 gives for den præstation, som med få mangler lever op til reglernes krav. Arbejdet har god jagtlig værdi og indikerer, at hunden oftest løser opgaven tilfredsstillende.
Karakteren 2 gives for den præstation, som er behæftet med ikke ubetydelige mangler i forhold til reglernes krav. Arbejdet har nogen jagtlig værdi men indikerer, at hunden oftest ikke løser opgaven tilfredsstillende.
Karakteren 1 gives for den meget mangelfulde præstation. Arbejdet indeholder dog så mange elementer fra reglernes krav, at det ikke kan betegnes som helt uden jagtlig værdi.
Karakteren 0 gives for den uantagelige præstation, der på ingen måde opfylder reglernes krav. Hundens arbejde er uden jagtlig værdi.

Streg (­) gives i tilfælde, hvor hunden ikke bliver eller ikke har haft mulighed for at blive afprøvet i et fag. Dette vil kun være tilfældet i fagene MARKARBEJDE og RAPPORTERING, eller hvis hunden på grund af en skade må trækkes fra videre afprøvning. Der skal anføres en bemærkning herom på prøvebeviset.

Ræveslæb: Der udpeges et start/afleveringsområde for hundeføreren. Det er også indenfor dette område at ræven skal afleveres.
Aflevering skal ske til føreres hånd. Lægger hunden ræven ved føreres fødder så denne skal række ud efter den, skal der trækkes point. Lægger hunden ræven indenfor det udpegede startområde, men så fører skal flytte sig for at nå den, gives karakteren 3, 2 eller 1. Hvis hunden ikke henter ræven, forlader ræven, eller smider den udenfor startområdet gives karakteren 0.

Har hunden gået 300 meter på sporet ud til ræven, apporteret denne og bragt den hele vejen tilbage indenfor startområdet, men ikke leverer til føreres hånd, har det arbejde som hunden har vist alligevel en jagtlig værdi og det skal den have en karakter for. Der må gerne bruges halsbånd på ræveslæbet.

APPORTERING VAND & LAND: Hvis hunden ikke finder og apporterer alle 3/4 stykker fugle/ande vildt, eller ødelægger et eller flere emner, skal den alligevel have point for det arbejde den har udført. Men den kan ikke præmieres da alle emner ikke er leveret, eller er så ødelagt at vildtet ikke kan bruges.

En hund der f.eks. ødelægger emne nr. 2, skal have lov at fuldføre sin opgave med den/de næste emner, den skal kun stoppes hvis den ikke længere er effektiv.

Eksempel: En hund henter første emne uden problemer. Nummer 2 kommer også hjem, men hunden er her meget støttet af fører og lyder ikke altid de kommandoer den får. Nummer 3 findes ikke og afprøvning stoppes, da den ikke længere er effektiv.
Hunden har jo hentet to emner så nogen jagtlig værdi har dens præstation, men den er mangelfuld. Derfor skal der gives karakter for det den har gjort, kan være 1, 2 eller 3. I stedet noteres det, at et emne mangler eller er ødelagt, og hunden kan derfor ikke præmieres.

Vi gør desuden opmærksom på, at reglerne omkring afstande ved apportering på vand skal overholdes. Det vil sige; den and der ligger længst væk, SKAL være mellem 50 og 70 meter fra start stedet. Det er prøvleder og dommers ansvar at dette er overholdt. Brug gerne Google Earth eller en afstandsmåler til at udmåle afstanden.

Remarbejde: På en fuldbrugsprøve er det hundens all round præstation der afprøves. Det kan derfor accepteres at sporfastheden ikke er så stor som det normalt forlanges på en 3t/400m, eller at den f.eks. pendler mere på sporet. Det vigtige er at den finder frem til dyret uden tab.

Rapportering: Hvis en hund ikke kan udrede rapporteringssporet efter to omstarter,(lyver eller ikke kan vise fører frem til dyret), SKAL hunden have lov til at fuldføre rapporteringssporet i rem. Finder den her frem til dyret skal den kun gives karakter for remarbejdet og et 0 for rapporterings delen.
Får den, i udredningen af rapporterings sporet i rem et tab, får det betydning for hele karakteren for remarbejde.

Markarbejde: Hvis det ikke er muligt at afgive skud til fugl i forbindelse med en situation, eller ved forbi skud, skal der så vidt det er muligt kastes en fugl i forlængelse af situationen. Det er vigtigt at føreren får kaldt hunden ind, samt sat eller dækket denne af, inden en fugl kastes og der skydes igen. Her skal prøvelederen sørge for at der er et stykke fuglevildt (fasan eller agerhøne) i vel optøet stand, som kan tages med i marken. Man skal ikke tænke på at hunden måske får en chance senere, da det jo ikke altid er tilfældet.

Knæk og bræk FUV udvalget

Scroll to top